Algemene voorwaarden

Homemade-Homegrown.com is een handelsnaam van Let's discover! te Zevenaar. Wanneer u bij Homemade-Homegrown.com een bestelling plaatst sluit u een overeenkomst af met Let's discover!.

 

1. Afspraak is afspraak!
Let's discover! houdt zich graag aan de gemaakte afspraken. Let's discover! is ook graag duidelijk, want bij bestellen en betalen gelden nu eenmaal regels en afspraken. Heldere en duidelijke afspraken, neergelegd in deze algemene leveringsvoorwaarden.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Let's discover! afsluit. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

3. Bestelling en totstandkoming overeenkomst.
U kunt bestellen op de manieren als beschreven op de website onder het kopje "bestellen". Een bestelling is niet geldig indien Let's discover! uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen.

4. Aanbiedingen en prijzen.
Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Let's discover! is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

5. Garantie.
Bestelt u een artikel bij Let's discover!, waarvan u in redelijkheid (en bij normaal gebruik) een lange levensduur mag verwachten, dan geeft Let's discover! een jaar garantie, gerekend vanaf de datum op uw leveringsbon, tenzij anders overeengekomen.

6. Afleveringen.
Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van artikelen, dan zorgt Let's discover! ervoor, dat het pakje bij u wordt thuisbezorgd (onder vermelding van uw factuurnummer) op het door u laatstelijk opgegeven huisadres in Nederland.

Let's discover! doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden te realiseren. De door Let's discover! aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Indien aflevering binnen veertien (14) dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. Voor het overige is Let's discover! niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen.
Indien u verhuisd bent en dit niet aan Let's discover! heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatste aan Let's discover! kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. Let's discover! is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden.

7. Verzendkosten en bijzondere (breng-)services.
U betaalt per bestelling eenmaal een bijdrage in de verzendkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen. De hoogte van de standaard verzendkosten en de verzendkosten voor extra services staan aangegeven op de website onder het kopje "Bestellen". Indien u gebruikt maakt van een bijzondere service, dan zal Let's discover! daarvoor een apart tarief in rekening brengen.

U mag een afgeleverd artikel binnen tien (10) dagen na ontvangst zonder reden aan Let's discover! terugzenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel: u heeft recht op teruggave door Let's discover! van het bedrag dat u reeds aan Let's discover! Homemade-Homegrown heeft betaald met betrekking tot het teruggestuurde artikel, minus aftrek van verzendkosten. Wanneer u geleverde artikelen na afloop van de zichttermijn niet aan Let's discover! heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief.
U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:

 

  • Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;
  • Het artikel is niet meer compleet;
  • Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
  • Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Let's discover! niet als een beschadigde verpakking beschouwd);
  • Het artikel kan snel bederven of verouderen.
  • Het artikel betreft een voedingsproduct of voedingssupplement.

 

8. Aansprakelijkheid.
Let's discover! is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan Let's discover! is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Let's discover! komt.
Let's discover! is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar uitingen, mailings of op de website.
Let's discover! is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door u van enig door Let's discover! geleverd artikel, tenzij Let's discover! aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling (productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek). In dat geval komt uw schade voor vergoeding in aanmerking tot een maximum van EUR. 226.890,- in het geval van zaakschade (schade aan of verlies van een zaak) en tot een bedrag van maximaal EUR. 2.268.901,- in geval van persoonsschade (schade door dood of letsel). Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet vergoed.
U vrijwaart Let's discover! tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens Let's discover! van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Let's discover! hebt besteld, tenzij u aantoont dat Let's discover! voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

 

Indien Let's discover! toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is Let's discover! aansprakelijk jegens u voor vergoeding van de door u geleden schade. Let's discover! is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:

 

  • 1. Schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
  • 2. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbend op de directe schade als hier bedoeld;
  • 3. Redelijke en aantoonbare kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van directe schade als hier bedoeld.

 

De directe schade als hierboven bedoeld komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen of, indien het levering van diensten betreft, tot maximaal de waarde van deze dienstverlening. Enige andere schade dan onder 1, 2 en 3 beschreven, wordt door Let's discover! niet vergoed. Dit betekent dat o.a. in geen geval wordt vergoed: gevolgschade, zoals o.a. gederfde winst of verminderde opbrengst, immateriële schade en zuivere vermogensschade anders dan genoemd onder 2 en 3.
Let's discover! is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Let's discover! gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Let's discover!, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Let's discover!, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Let's discover!. U dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Let's discover!.

 

Let's discover! is niet aansprakelijk voor enige schade, die u later dan veertien kalenderdagen na de ontdekking van die schade schriftelijk aan Let's discover! kenbaar heeft gemaakt. Alleen schade die wordt geleden binnen zes maanden na de aflevering van het artikel komt voor vergoeding in aanmerking.

 

Het is u niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat u aan Let's discover! verschuldigd bent uit hoofde van enige overeenkomst tussen Let's discover! en u.
Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van Let's discover!, en/of die door Let's discover! bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen u en Let's discover! worden gebruikt en die door u tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op bovenstaande bepalingen onder het kopje "Aansprakelijkheid" beroepen.

9. Privacy.
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Let's discover!-klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is Let's discover!, Ooysedijk 4, 6905 DS te Zevenaar. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Let's discover!, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Let's discover! verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen (meer) wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Let's discover!, Ooysedijk 4, 6905 DS te Zevenaar.

10. Niet tevreden?
Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij proberen altijd om, in overleg met u, uw klacht snel en goed op te lossen.


Zevenaar, januari 2011